Image

Om kliniken

Älvsjö Pedodonti är en specialistmottagning för barn och unga upp till 23 år

Vi erbjuder individanpassade utredningar till alla patienter. Med stor erfarenhet och kunskap genomför vi behandlingar med passion och omsorg från första kontakten.

Banner Image

Älvsjö Pedodonti team

Vi på Älvsjö Pedodonti vill kunna erbjuda patienterna och familjerna barntandvård där specialistkompetens och professionalitet kombineras med tillgänglighet och service.

specialisttandläkare, verksamhetschef

specialisttandläkare

tandhygienist

tandsköterska

arbetsledare

Värdegrund Huddinge Pedodonti

Kliniken strävar att erbjuda professionell och effektiv tandvård till barn och ungdomar, inom ramen för avtalet med Region Stockholm. Vi förbinder oss att följa de lagar och avtal som vi är ålagda att följa.

Values Image

Vår värdegrund utgår från följande principer:

Barnet i centrum

Barnets och familjens behov av trygghet och värdighet ska prägla all vård och behandling. Barnets integritet och rätt till självbestämmande ska, utifrån barnets ålder och mognad, respekteras.

Samverkan

Vi ska verka för tillgänglighet och samverkan med våra vårdgrannar: BVC, vårdcentral, skola, BUP, barnsjukhusen och Socialtjänsten.

Jämlikhet

Vårt mål är att barn och familjer, personal och uppdragsgivare Region Stockholm, upplever Älvsjö Pedodonti som en professionell mottagning där alla behandlas jämlikt oavsett kön, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet, samt sexuell identitet och sexuell läggning.

Arbetsmiljö

Medarbetare på Älvsjö Pedodonti ska uppleva arbetsmiljön som trivsam och att den främjar ett långt och hållbart arbetsliv.

Kvalitet

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och Hälso- och Sjukvårdslagen, avseende journalföring, sekretess, anmälningsskyldighet och övriga etiska och juridiska riktlinjer.

Miljö

Vi är ett miljödiplomerat företag. Vi strävar kontinuerligt för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete bland annat genom att göra aktiva leverantörsval, årliga miljöutbildningar för personalen och hushållning med våra resurser.